خیابان «سی متری جی» اصلی‎ترین خیابان محله امام‌زاده عبدالله واقع در غرب تهران است که در حال حاضر بیشترین آسیب را از آلودگی صوتی هواپیماهایی که بر فراز تهران می‌گذرند می‌بیند.