سامانه موشکی ضد هوایی تور-م٢او 9К332У, Тор-М2У:اظهاراتی بر این قرار شده بود که بر اساس آن قرار بود روسیه سامانه موشکی ضد هوایی تور-م٢او 9К332У, Тор-М2У را در رژه پیروزی امسال در روز نهم ماه مه رونمایی کند. به نظرم مطمئن نیستم که عکسهای سامانه‌ای که در تمرینات این رژه به این سامانه ربط داده شده‌اند در واقع عکسهای این سامانه باشند. بنابراین از ضمیمه کردن این عکسها فعلا خودداری میکنم ولی در عوض چند عکس دیگر مربوط به این سامانه را در این پست قرار میدهم.لازم به توضیح است که در حال حاضر ١٠ نوع موشک جدید برای استفاده این سامانه معرفی شده‌ است که شامل موشکهای 9М339КУ ،9М339К ،9М339УД ،9М339 ،9М338КУД ،9М338К ،9М338Д ،9М338ГН ،9М338 و РЗВ-МД میباشند. پرتابگر این سامانه توانایی حمل و پرتاب شانزده فروند از این نوع موشکها را دارا است.بنظر میرسد که سامانه‌های هدایتی موشکهای خانواده 9М338 معمولا شامل یک سر هدایتی تصویری مادون قرمز و سامانه‌های هدایتی موشکهای خانواده 9М339 شامل یک سر هدایتی فعال راداری میباشند. البته سامانه هدایتی موشک 9М338К صرفأ یک سامانه هدایتی کنترل از راه دور میباشد. موشک РЗВ-МД مدل صادراتی موشک 9М338К میباشد و مشخصات این مدل صادراتی این موشک را از یکی از پستهای قبلی‌ام در اینجا کپی میکنم.جرم موشک بهمراه کانتینر حمل و نقل و پرتاب: 291 الی 295 کیلوگرمطول کانتینر حمل و نقل و پرتاب: 2940 میلیمترقطر کانتینر حمل و نقل و پرتاب: 240 میلیمترسرعت ماکسیمم: 1000 متر بر ثانیهماکسیمم شعاع انهدام اهداف هوایی سرنشین دار: بیش از 16 کیلومترماکسیمم سقف انهدام اهداف هوایی سرنشین دار: بیش از 10 کیلومتردر ضمن همانطوریکه در عکسهای زیر مشهود است سطوح کنترول این موشک، وهمچنین بطور جداگانه، زیرسامانه دینامیک گازی آن، توانایی کنترول چرخشی موشک را حول محورهای عرضی، عمودی، و طولی را به این موشک میدهند.عکس پرتابگر سامانه 9К332У, Тор-М2У به هنگام پرتاب یکی از موشکهای خانواده 9М338سه عکس زیر عکسهای موشک 9М338К میباشند.