تصاویری رنگی شده از جنگ های داخلی امریکا ، در سال های 1861 تا 1865 تصاویر :