دانلود فایل کتاب

 

این کتاب به بررسی شرح عملیات های هوایی در جنگ های خلیج فارس- ویتنام و اعراب و اسرائیل دیگر جنگ های اخیر  می پردازد.