به دنبال برنامه های گسترده مدرنیزاسیون ارتش خلق چین؛نیاز به هلیکوپترجدیدی بانقش چندمنظوره همانند میل8روسی
درنیروی نظامی این کشور؛طراحان چینی را بران داشت که ازیک پلتفرم هلیکوپترتثبیت شده اروپایی؛هلیکوپترچندمنظوره ای
قدرتمندبرای اجرای نقش انتقال محدودنیرو؛وتهاجمی بیرون اورند.
طرح پایه این پروژه هلیکوپترمدلAS365 Daulphin ساخت شرکت نامدار Eurocopter فرانسه انتخاب گردید
وشرکت Harbin مسِئول پروژه بیرون اوردن خفاشی مخوف ازدل دلفین اروپایی گردید.
هلیکوپترZ9 محصول این پروژه درسال 1981 اولین پروازخودرابه عنوان یک هلیکوپترترابری تاکتیکی با70%قطعات ساخت چین
وحتی برخی قطعات جایگزین شده؛مانندملخ ها؛بجای نمونه اروپایی بوداین ارتقاءهادرطرح Z_9W که هدف ان ساخت یک هلیکوپتر
تهاجمی\ترابری باوظیفه اولیه مقابله باتهدیدات زرهی؛بیشترهم شدبطوری که کامپوزیت های بکار رفته دربدنه برای افزایش استحکام
بدنه وکاهش سطح مقطع راداری نیزتغیر کردند.هرچندتحلیلگران نظامی Z_9W رابه جهت پرکردن خلاء تاتولیدهلیکوپترتهاجمیZ_10
میدانند؛اماتوانایی های مدلZ_9W انرا امروزه به یکی ازقدرتمندترین هلیکوپترهای چندمنظوره درهنگ هشتم هوانیروز ارتش چین
تبدیل کرده است.

هلیکوپترZ_9 دارای قابلیت حمل گستره ای ازتسلیحات؛ ازجمله موشکهای زدتانک هدایت سیمی HJ_8 ویاپادهای موشک
غیرهدایت شونده 57یا90 میلیمتری وپادهای تیربار سنگین 12.7 میلیمتر برای نقش پشتیبانی نزدیک ؛ودراخرموشکهای
هوا به هوای حرارت یاب TY_90 بابرد 6 کیلومتر راداراست.موشک سوخت جامدHJ_8 که اصلی ترین سلاح این هلیکوپتر
درنقش ضدزره به حساب می ایددارای برد 5.3 کیلومتربوده وقابل مقایسه باموشکهای TOW و MILAN میباشد.
ظرفیت حمل تسلیحات این هلیکوپتر 2 تن میباشد.

علاوه براین؛گزارشات از نصب موشک جدیدومحرمانه ای باکد AKD_10 (مدل هوابه زمین موشک جدید HJ_10 )روی هلیکوپترهای
مدل Z_9WA حکایت دارد. اگرچه دراصل ؛توسعه داده شده برای هلیکوپتر تمام تهاجمی Z_10 است اماخبرگذاری های
چین ازاستفاده ازاین سلاح پیشرفته روی هلیکوپتر Z_9WA خبرمیدهند.به نظزمیرسدنقش درنظرگرفته شده برای این موشک که
انرا همتای چینی AGM_114 Hellfire میدانند؛استفاده درمقابل اهداف نرم همچون ساختمانهاواستحکامات که معمولا 70%
اهداف درشرایط جنگی راتشکیل میدهند؛میباشد.

تجهیزات متمایز کننده هلیکوپتر Z_9WA نسبت به مدل سلف خود؛Z_9 سیستمهای ردیابی وشناسایی نصب شده
درزیر دماغه ؛متشکل ازیک سیستم نظارت تلویزیونی Low Light وسیستم جستجو و ردیابی حرارتی (IRST) است
که به هلیکوپترامکان عملیات درشرایت مختلف اب و هوایی وامکان عملیات درشب رامیدهد.
بالچه های حمل تسلیحات این مدل بازطراحی وشبیه به بالچه های هلیکوپترتهاجمی فرانسوی AS 565 Panther
(مدل تهاجمی هلیکوپتر دولفین فرانسوی)طراحی شده اند.همچنین یک سیستم جنگ الکترونیک تدافعی متشکل
ازسیستم هشدارحرارتی کشف موشک و واکنش دهنده خودکاربه تهدید(پخش کردن chaff\Flare) ونمایشگرهای
MFD به سامانه الکترونیکی هلیکوپتر اضافه گردیده است.

بدنه Z_9WA همانندمدل ترابری Z_9B ازالیاژالومینیوم سبک وپلاستیک تقویت شده بافایبر گلاس و Nomex
برای افزایش استحکام ساختار هلیکوپتروکاهش وزن استفاده شده است.هلیکوپتردارای زره سبکی بوده
وتدابیر برای کاهش اثرات حرارتی هلیکوپترذیذه نمیشود.این مدل دارای ملخ دم 11 پره ای طراحی فنسترونی
بجای ملخ 13 پره ای مدل پایه اروپایی است.ارابه فردوهلیکوپتر باسیستم هیدرولیکی حرکت میکندومجهز
به ضربه گیرهای پنیوماتیکی است.
موتورهای استفاده شده درمدل Z_9WA ازنوع توربوشافت ومدل Turbomeca Arriel 2C باقدرت718کیلووات است
ظرفیت حمل سوخت این هلیکوپتر1140لیتر؛باگزینه مخزن خارجی باطرفیت400 لیتر میباشد.


ازدیگرتجهیزات الکترونیکی نصب شده روی این هلیکوپتر میتوان به ارتفاع سنج رادیویی مدل BG_06 ؛سامانه ارتباط
رادیویی تک بانده Type 159؛سیستم خلبان خودکار KJ_13 اشاره کرد.سیستم کنترل اتش درمدلهای اولیهZ_9W
ازیک واحد اپتیکیX12 درسقف کاکپیت تشکیل شده بود که وظیفه هدایت موشکهای HJ_8 به سمت هدف به روش
SACLOS راداشت> امادرمدل Z_9WA سیستم کنترل اتش قدیمی بایک واحدردیابی وشناسایی جدیدساخت
مرکزتوسعه تکنولوژی الکترواپتیکی Luoyang جایگزین شده که ازسامانه تلویزیونی و IRST برای هدایت موشک در
هرشرایت اب وهوایی استفاده میکند.
درحال حاظربجزهنگ هشتم هوانیروز ارتش چین؛دوفروندازاین هلیکوپتر نیز به کنیا صادرشده است.