گزارش نشریه AirForcesMonthly از برگزاری رژه روز ارتش...2014-07_