دزفولتهرانچند تصویر قدیمیFrance,June 1971Italy,June 1977 Italy,June 1978این تصویر هم امروز در ارلاینرز آپ شدItaly,May 1975