هیولای تکتیراندازRUCNI TOP20            RT_20دردهه1990درکرواسی به عنوان سلاح خاص ضدزره وپوشش طراحی وتولیدگردید.RT_20که مخفف RUCNI TOP20 mm یکی ازقویترین سلاحهای ضدزره تولیدشده درجهان میباشد.           این هیولا ازنظرنوع کالیبرواثربخشی تابه امروز رقبای کمی همانندNTW 20 ازافریقای جنوبی رادرمقابل خود دیده است.RT_20دراواسط دهه 90 درکرواسی توسط شرکتRH_Alan تولیدوتوسط ارتش بکارگرفته شد.لازم به ذکراست درجنگیوگوسلاوی نقش خاصی راایفاکرد.                       این سلاح بابکارگیری مهمات20میلیمتری ازقدرت بسیارزیادی همانندهم خانوادههای خودبرخورداراست که یک هیولای هولناک برای پیاده نظاموهمچنین ادوات زرهی کوچک محسوب میشودولی استفاده از مهمات130گرمی بانرخ اتش 850متربرثانیه یک عیب به وجودمی اوردوانهم عقبنشینی زیاداین اسلحه است اماطراحان کرواتی باخلق یک ایده جالب طرح ضدعقب نشینی راپایه گذاری کردند.           دراین طرح با اضافه کردن یک رابط (لوله نازل)دربالای سلاح ودرست دروسط ان هنگام شلیک؛ گازهای ناشی ازشلیک گلوله ازطریق رابط بالایی(نازل)ازسلاح خارج شده ومانع از عقب نشینی زیادان میشود.(سیستمی شبیح به انجه درRPGمیباشد)          طراحی این سیستم علاوه برمحاسنی که برای این اسلحه به وجوداورده معایبی نیز دارد.1.تیراندازی باRT_20سخت ومهارت بالایی احتیاج دارد.2.به دلیل خروج گازباروت ازسیستم طراحی شده استفاده ازاین سلاح دراتاقهای کوچک وبسته بامشکل مواجه است.3.بخاطرطراحی این سیستم ناچاربه قراردادن دوریین باکمی زاویه درسمت چپ تفنگ وقنداق درزیرسلاح شده اند.