گزارش نشریه Air forces Monthly از آخرین رزمایش نهاجابه قلم آقای بابک تقوایی...لیست جنگنده های شرکت کننده دراین رزمایش به تفکیک پایگاه__لینک دانلود نسخه کامل نشریه:Air forces Monthly 2014-03filepost.com/files/de5d6698/AirforcesMonthly201403.pdf