تصاویری از رژه روز ارتش مربوط به سال های قبلچند تصویر هم از رژه  روز ارتش امسال