9 فروند بالگرد T-129 به هوانیروز ارتش ترکیه تحویل داده شد. این بالگردها به صورت مشترک بین شرکت آگوستا وستلند و صنایع هوایی ترکیه برای استفاده هوانیروز این کشور طراحی و ساخته شده است.این بالگردها قرار است در هوانیروز ترکیه جایگزین بالگردهای آمریکایی کبری شوند.قرارداد کلی برای ساخت 91 فروند بالگرد می باشد که به تدریج به هوانیروز ترکیه تحویل داده می شود. در حال حاضر این بالگرد با موشکهای هلفایر مجهز شده است اما در آینده به موشکهای هدایت الکترواپتیکال ساخت ترکیه مجهز خواهد شد. این بالگردهای تحویلی از مدل A هستند و بالگردهای بعدی از مدل B خواهند بود که در آنها از تجهیزات بومی بیشتر ساخت ترکیه استفاده شده است.