با ساخت این هواپیما گامی مهم و اساسی در جهت پیشبرد روش های تجسس و شناسایی برداشته شد زیرا سیستم رادار بسیار قدرمتند آن برای پوشش هوایی منطقه زیر نظر گرفته شده ، 300 درصد هر هواپیمای دیگر دقت دارد. رادار پرنده "چشم عقاب پیشرفته" در گروه هواپیماهای اخطار زود هنگام هوابرد قرار دارد و چهارمین نسل هواپیماهای ناونشین E-2D advanced ساخت "نورثروپ-گرومن" به شمار می رود که از سال 2007 در حال گذراندن آزمون های مختلف است اما گفته می شود به دلیل شرایط نا مساعد مالی ، احتمالا این طرح تا مدتی زمین گیر شده و مسکوت مانده ضمن اینکه تاکنون تنها دو فروند از آن تحویل نیروی دریایی ایالت متحده داده شده است. برای پوشش هوایی منطقه زیر نظر گرفته شده ، 300 درصد هر هواپیمای دیگر دقت دارد. قیمت این پرنده جاسوسی ۲۳۲ میلیون دلار می باشد.