به گفته مقامات آمریکایی، هیئت تحقیقی برای بررسی چگونگی ورود فرزند یک ناظر برج مراقبت فرودگاه جیافکی نیویورک به این برج و هدایت هواپیماها بوسیله وی، تشکیل شده است.به گزارش «فردا» و به نقل از رویترز، در مکالماتی که بوسیله رسانههای محلی منتشر شده است، این فرد جوان که هنوز سناش مشخص نیست، در حال ارائه دستورات به خلبانان برای ترک فرودگاه است که تحت نظارت یک فرد بزرگسال این کار را انجام میدهد. این اتفاق، حدود دو هفته پیش رخ داده که تازه علنی شده است.در بخشی از مکالمات برج مراقبت با خلبان یک پرواز، فرد بزرگسال که صدایش شنیده میشود، خطاب به خلبان میگوید: این نتیجه این است که بچهها مدرسه نمیروند.خلبانی که دستورات را نیز از آن کودک دریافت میکرده، به نظر نمیرسد که نگران باشد و در بخشی از مکالمه نیز وی را با بیان عبارت «کار فوقالعادهای بود»، تحسین میکند.سازمان هوانوردی فدرا در این رابطه گفته است که در حال بررسی نتایج تحقیق خود درباره کارمندان درگیر در این ماجرا و افرادی است که سهلانگاری کردهاند.این سازمان در بیانیهای گفت: این رفتار قابل قبول نیست و مسلک حرفهای مدنظر کارمندان این سازمان را نشان نمیدهد.شایان ذکر است که سالیانه حدود 48 میلیون مسافر از طریق فرودگاه جی اف کندی نیویورک سفر میکنند.به گزارش «فردا»، روزنامه دیلی تلگراف بخشی از مکالمات این کودک در برج مراقبت را منتشر کرده است:کودک: پرواز شماره 171 خط جتبلو میتواند پرواز کند.خلبان مرد: پرواز شماره 171 جتبلو آماده پرواز است.مرد ناظر: این نتیجه این است که بچهها مدرسه نمیروند.خلبان مرد: من هم کاش میتوانستم بچههایم رو سر کار بیارم.کودک: پرواز شماره 171 جتبلو، با ما در ارتباط باش.خلبان مرد: پرواز شماره 171 جتبلو، هستیم. کارت فوقالعاده بود.[مکالمه بعدی]کودک: پرواز 403 میتواند پرواز کند.خلبان زن: 403 آماده پرواز است. ممنون و روز خوبی داشته باشید.کودک: پرواز شماره 403 ایرمکس، در ارتباط باش. آدیوس.خلبان زن: در ارتباطیم، پرواز شماره 403 ایرمکسیکو. آدیوس.کودک: با مبدا در ارتباط باش. آدیوس آمیگوس.مرد: آدیوس آمیگوس. پرواز 195 جتبلو بر فراز مقصد.