یرنا: احزاب «ارزشهای ایتالیا»، «دمکراتها»، «آینده و آزادی» و «سبزها» از خرید ۱۳۱ فروند شکاری اف- ۳۵ از امریکا به ارزش ۱۵ میلیارد یورو، به دولت فنی جدید ایتالیا انتقاد کردند. دولت فنی ایتالیا که جهت نجات کشور از بحران اقتصادی به دنبال استعفای «سیلویو برلوسکونی» نخست وزیر سابق شکل گرفته است، برنامه ریاضت اقتصادی «اشک و خون» را با افزایش مالیاتها، افزایش هزینه فراوردههای نفتی، افزایش سن بازنشستگی و اخراج کارگران، به اجرا گذاشته است. «انتونیو دی پیئترو» رهبر حزب ارزشهای ایتالیا ضمن انتقاد از دولت ماریو مونتی، گفت: شکاریهای اف-۳۵ از جمله گرانترین هواپیماهای جنگی در جهان محسوب میشوند، اما دولت ایتالیا در این شرایط سخت اقتصادی اقدام به خرید آن کرده است. وی افزود: ما نیازی به این هواپیماهای جنگی نداریم، اما با این وجود در این شرایط بحران اقتصادی ۱۳۱ فروند از ان را خریدهایم؛ ایتالیا حتی یک ناو هواپیمابر مجلل به قیمت یک و نیم میلیارد یورو خریداری کرد که برای هر روز دریانوردی دویست هزار یورو هزینه و برای هر روز توقف در بنادر یکصدهزار یورو هزینه دارد. وی ضمن بیهوده خواندن این تسلیحات جنگی برای ایتالیا، گفت: ایتالیا همچنین ۱۶ ناوچه جدید به ارزش ۱۰ میلیارد یورو خریداری کرده است و وزیر دفاع ما نیز میگوید که نمیتوان به این تسلحیات دست زد. خوب معلوم است زیرا خود او این سفارشات را قبل از منصوب شدن به عنوان وزیر دفاع داده بود. رهبر حزب ارزشهای ایتالیا ادامه داد: حال «ماریو مونتی» نخست وزیر وظیفه دارد یک روش هوشیارانهتر بر وزارت دفاع و نیروهای مسلح اعمال کند. حزب اینده و ازادی ایتالیا نیز اعلام کرد: لحظه آن رسیده است تا از اسراف در هزینههای نظامی جلوگیری کرد. حزب دمکراتها نیز با انتقاد از دولت ایتالیا اعلام کرد: باید از هزینههای تسلیحاتی کاسته شود زیرا با پول آن میتوان بودجه برای حمایت از جوانان بیکار پیدا کرد و به سرمایه گذاری برای نواوری پرداخت. حزب سبزها هم با انتقاد از خرید هواپیمای جنگنده از امریکا، اعلام کرد: چرا ایتالیا همانند آلمان که سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۰ میلیارد یورو از بودجه نطامی خود را کاست، الگوبرداری نمیکند. «ما نمیتوانیم در لحظهای که از شهروندانمان تقاضای فداکاری اقتصادی میکنیم، هزینههای نظامی را به پیش ببریم و این اقدامی غیر اخلاقی است. ما میخواهیم فورا ۱۵ میلیارد یورو از هزینههای تسلیحاتی کاسته شود.»